ബോസ്: നീ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്?
ജന്ദർ: ഇന്ത്യ
  ബോസ്സ്: ഏത് ഭാഗമാണ്?
ജന്ദർ:ഏത് ഭാഗമാണെന്നോ? ഇന്ത്യയില്‍ വച്ച്  ഈ മുഴുവൻ ശരീരവും ജനിച്ചതാ സാറെ...
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like