உறங்கும்போதும் உன்னையே நினைக்கிறேன்
கனவிலாது என்னை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டாயா என்று.,
1 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like