"நீ கடந்து வந்த 
பாதையை ஒரு
 முறை திரும்பி ...
"நீ கடந்து வந்த பாதையை ஒரு முறை திரும்பி ...
"நீ கடந்து வந்த
பாதையை ஒரு
முறை திரும்பி பார்''
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like