నువ్వు మెప్పించిన మనసు కావాలి......
నువ్వు సవరించ...
నువ్వు మెప్పించిన మనసు కావాలి...... నువ్వు సవరించ...
నువ్వు మెప్పించిన మనసు కావాలి......
నువ్వు సవరించిన వయసు కావాలి....
నువ్వు పరవశించిన తనువు కావాలి....
నువ్వు మురిపించిన చనువు కావాలి....
నువ్వు కల్పించిన నవ్వు కావాలి.....
నన్ను తలపించిన నీ ప్రేమ కావాలి....
నా ప్రాణమైన నువ్వు కావాలి.....!!
Swami 9912033193
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like