காற்றில் கரைந்து போகும் காதலை விட !!.

கடலில் கரையாத நட்பே சிறந்தது! .


உண்மையான அன்பு! !


கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like