மற்றவர்கள் முன் வாழ்ந்து காட்டுவது வாழ்க்கையல்ல ❤

உனக்கு புடிச்சமாதிரி வாழ்றது தான் வாழ்க்கை �
மற்றவர்கள் முன் வாழ்ந்து காட்டுவது வாழ்க்கையல்ல ❤ உனக்கு புடிச்சமாதிரி வாழ்றது தான் வாழ்க்கை �
மற்றவர்கள் முன் வாழ்ந்து காட்டுவது வாழ்க்கையல்ல ❤

உனக்கு புடிச்சமாதிரி வாழ்றது தான் வாழ்க்கை 😃😃

யாருக்காகவும் மாற்றிகொள்ளாதே 👍👍👍


கதிர் 9171765870
1 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like