நண்பன் 1 - என்னோட மனைவி என்ன சத்தம் வராம அடிப்பா. ரொம்ப நல்லவ

நண்பன் 2 - என்னோட மனைவி என்ன ரத்தம் வராம அடிப்பா