(ஆசிரியர் வகுப்பறைக்குள் போகிறார்,மாணவர்கள் அனைவரும் சிரிகின்றார்கள்)

ஆசிரியர் - ஏன்டா எல்லாரும் சிரிகிறீங்க?

மாணவர்கள் - நீங்க தான சார் துன்பம் வரும் போது சிரிக்க சொல்லிருகீங்க.
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like