ഓട്ടോ (3 വീലർ)യില്‍ നിന്ന് ഒരു ചക്രം നീക്കം ചെയ്യുന്ന  തിരക്കിലാണ് ജന്ദര്‍.
രാമു  : ' ഓട്ടോയില്‍'ൽ നിന്ന് ഒരു ചക്രം നീക്കം  ചെയ്യുന്നതെന്തിനാ... ..?
ജന്ദര്‍" ഇരുചക്രവാഹനത്തിന് മാത്രമേയിവിടെ പാര്‍ക്കിംഗ് ഉള്ളൂ...

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like