கவிதை கூட காதலுக்கு தூது செல்கிறது! !..


காதல் அழகானதை விட அன்பானது 😃

கதிர் 9171765870
0 0 1 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like