அருகில் இருந்து கொண்டு கட்டி பிடிப்பது அல்ல!!.

தூரத்தில் இருந்து நினைப்பதும் காதல் தான்!.


கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like