నాకు మనస్సుందని తేలియజేసింది నీవే నువ్వంటే ఇష్టమని చేప్పింది నివే నాలో ప్రేమను కలిగించింది నీవే నాలో యేప్పటికి అరాద్య దెవతవి నీవే నన్ను కదిలించింది నీవే నన్ను కరిగించింది నీవే నా హృదయని ముక్కలు చేసింది నీవే నాలో నను లేకుండా చేసింది నీవే ఇప్పుడు నా ఈ రాతలకి కారణమైయ్యవే
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like