ജന്ദര്‍ അമ്പലത്തിലേക്ക്  പോയി, ആളുകൾ കാണിക്ക വഞ്ചിയില്‍ നാണയം ഇടുന്നതു  നോക്കി നിന്നിട്ട് ...  
::
::
::
::
;;;
ജന്ദര്‍: - ഓ ... !!! എത്ര അത്ഭുതകരമായ ആചാരങ്ങള്‍!!. റിസീവർ ഇല്ലാതെ കോയിൻ ഫോണിലൂടെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു ... !!!
 

0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like