கடிகாரத்துக்கும், மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா!!.

கடிகாரம் பழுதானால் சரி பண்ணிடலாம்! !.

ஆனா மனுஷன் பழுதானால் ஆண்டவனால் கூட சரி பண்ண முடியாது! !


கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like