கஷ்டங்கள் தான் நம் வாழ்க்கைக்கு கற்று கொடுத்த பாடம்! !

கஷ்டங்களை கடந்து தான் வாழ்க்கை பாதையே!!


கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like