வாழ்க்கையே தவிர. நாம பயன்படுத்துறது எல்லாமே கடன்ல ஓடுது! !.

ஒரு நாள் வாழ்க்கையே கடன்ல தான் போகும் போல! !


கதிர் 9171765870
0 0 0 0 0 0 0
Like Like Like Like Like Like Like